Obchodní podmínky

1.Všeobecná ustanovení


Tyto obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým SANIDA sro ., Nad Laborcom 1775/26, 071 01 Michalovce , IČO: 53 641 086 : Sro , Vložka č. 1 51110/V (dále jen „ prodávající “) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího, který je na webstránce – www.cbd360.sk (dále jen „ internetová stránka elektronického obchodu “)

Kontaktní údaje prodávajícího:
SANIDA sro, Nad Laborcom 1775/26, 071 01 Michalovce, IČ: 53 641 086, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, Oddíl : Sro 51110/V
DIČ: 2121453862                               

IČ DPH: Nejsme plátci DPH
Provoz: Nad Laborcom 1775/26, 071 01 Michalovce
Telefon: 0940 113 663          
Email: kontakt@cbd360.sk   

www.cbd360.sk

 

Orgán dozoru:
Česká obchodní inspekce (SOI),

Vrátna 3, POBOX A-35, 040 65 Košice I, obor výkonu dozoru
tel. č . 055/729 07 05, e-mail: ke@soi.sk 
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podávání-podnětů-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 • Tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Takto dohodnuté podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními úpravami (zkrácení lhůty pro vrácení zboží, záruční doby apod.)
 • Doplňkovou smlouvou se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá zboží nebo je mu poskytnuta služba, která souvisí s předmětem kupní smlouvy, je-li zboží prodávajícím nebo třetí osobou na základě jejich dohody.
 • Zbožím se rozumí všechny věci zveřejněné na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. (dále jen „Zboží“)
 • Zobrazená kupní cena za zboží na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je konečná a zahrnuje i DPH, avšak nezahrnuje cenu za přepravu zboží. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního zboží není uvedeno jinak.
 • Prodávající není plátcem DPH.
 • Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli upravit cenu zboží uvedenou na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.
 • V případě, že prodávající nedodrží své povinnosti uvedené v platných právních předpisech České republiky nebo Evropských společenství nebo v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, může kupující uplatnit své právo vůči prodávajícímu prostřednictvím příslušného soudu.

   

 2.Způsob uzavírání kupní smlouvy

 • Při objednávce Zboží – Návrh na uzavření kupní smlouvy zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře, který je umístěn na internetové stránce prodávajícího, na kterou bude přesměrován po kliknutí na políčko ZOBRAZIT KOŠÍK na internetové stránce prodávajícího, následně se mu zobrazí Nákupní košík, kde může použít kupon, je-li držitelem kuponu. Následně klikne na políčko ZKONTROLOVAT A OBJEDNAT. Vyplněním formuláře kupující zasílá návrh na uzavření kupní smlouvy, jehož předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označenému kupujícím za kupní cenu a za podmínek, uvedených v této objednávce (dále jen „ objednávka “). V případě, že kupující zaplatí formou online Platební brány ThePay , tak se kupní smlouva uzavírá připsáním finančních prostředků na účet prodávajícího, v případě že kupující zaplatí formou bezhotovostního bankovního převodu, tak se kupní smlouva uzavírá připsáním finančních prostředků na účet prodávajícího, v případě že kupující zaplatí formou platby přes platební kartu, tak se kupní smlouva uzavírá připsáním finančních prostředků na účet prodávajícího.
 • Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky učiněné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen „ potvrzení doručení objednávky “). Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky .
 • Potvrzení doručení obsahuje údaje o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka.
 • Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:
  • o hlavních vlastnostech zboží v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
  • o obchodním jménu a sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího av čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  • o telefonním čísle prodávajícího ao dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty, má-li je informovat na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 3. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  • o adrese prodávajícího, na které může kupující uplatnit reklamaci zboží podat stížnost nebo jiný podnět informoval v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  • o celkové ceně zboží včetně všech ostatních daní nebo nelze-li vzhledem k povaze zboží cenu přiměřeně určit předem, způsob, jakým se vypočítá, jakož io nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo, pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem o skutečnosti, že kupující je bude povinen uhradit informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
  • o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  • o informaci o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 3. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  • o poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy informoval v čl. 3. 9 av příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího
  • o informaci, že odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, bude nést náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 2. 3 zákona č . 102/2014 Sb . o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen " Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku "), a odstoupí-li od kupní smlouvy i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty informovalo v čl. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  • o povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 ods. 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, odstoupí-li kupující od smlouvy o službách poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 ods. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku informoval v čl. 2. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  • o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  • o poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží dle úst. § 622 a 623 Občanského zákoníku informoval v čl. 622. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  • o možnosti a podmínkách řešení sporu mimosoudní cestou prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se prodávající zavázal tento systém využívat informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  • o úkonech potřebných k uzavření kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  • o tom, že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná poté, co si ji kupující písemně vyžádá informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího ,
  • o tom, že jazykem nabízeným k uzavření smlouvy je slovenský jazyk informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.
 • Pokud prodávající nesplnil informační povinnost o úhradě dodatečných poplatků nebo jiných nákladů podle bodu 2.5. písm. e) těchto obchodních a reklamačních podmínek nebo o nákladech na vrácení zboží podle bodu 2.5. písm. i) těchto obchodních a reklamačních podmínek, kupující není povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky uhradit.

 

3.Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající je povinen
  1. dodat na základě objednávky potvrzené akceptací kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a lhůtě a zabalit je nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,
  2. zajistit, aby dodané zboží splňovala platné právní předpisy ČR,
  3. neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvanlivém nosiči, například prostřednictvím emailu. Potvrzení musí obsahovat všechny informace uvedené v bodě 2.6. včetně formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy.
  4. předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy ČR.

 2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3. Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo určené těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy ( stornovat objednávku). Odstoupit od kupní smlouvy nebo stornovat objednávku může kupující doručením e-mailu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a v případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část. ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu. Objednávku může prodávající stornovat iv případě, že kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje.

4. Kupující může stornovat objednávku bez udání důvodu v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání zboží. Objednávka musí být zrušena výhradně emailem na emailové adrese : kontakt@cbd360.sk

 

4. Práva a povinnosti kupujícího

 • Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží. Kupující byl prodávajícím obeznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.
 • Kupující je povinen:

převzít objednané a dodané zboží. Způsob převzetí nebo předání zboží záleží na dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, podle pokynů prodávajícího,

zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti, nejpozději však při objednání zboží

potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

 • Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami.

 

5. Dodací a platební podmínky

 • Obvyklá dostupnost zboží je uvedena u každého zboží na internetové stránce elektronického obchodu. V případě některých výrobků je dodací lhůta individuální na základě vzájemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Poštovné je zveřejněno u každého Zboží na internetové stránce prodávajícího
 • Nedohodli-li se prodávající a kupující v kupní smlouvě jinak, prodávající je povinen dodat zboží a kupujícímu bezodkladně, nejpozději do 30 pracovních dnů od potvrzení objednávky zboží.
 • Prodávající doručuje zboží prostřednictvím Packeta nebo prostřednictvím jiného doručovatele (např. kurýrní společnost).
 • Výpočet ceny doručování je následující:
  • Při nákupu zboží formou bankovního převodu, platby kartou je cena za doručení prostřednictvím CZ Packeta Z-Point PP 65 KČ
  • CZ Packeta Home 100 KČ
  • Cena za doručování bude ZDARMA v případě objednávky zboží nad 1.780 Kč.
 • Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím lhůty k dodání zboží dohodnuté v kupní smlouvě.
 • Barevné zobrazení zboží na monitoru nemusí přesně odpovídat reálným barevným odstínům, jak je bude kupující vnímat ve skutečnosti. Zobrazení barevných odstínů je mimo jiné závislé i na kvalitě zobrazovacího monitoru, resp. jiného použitého zobrazovacího zařízení.
 • Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuté v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen „ Místo “). Kupující je povinen převzít zboží v časovém rozsahu, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuté v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen „ Časový rozsah “).
 • V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na Místo a v Časovém rozsahu, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží a podepsat protokol o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží. Zboží se považuje za dodané a převzaté okamžikem doručení zboží kupujícímu. Doručením zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na Místo, jeho převzetí kupujícím nebo třetí osobou zmocněnou kupujícím a podepsání protokolu o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží kupujícím nebo třetí osobou zmocněnou kupujícím.
 • Bude-li třeba dodání zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na Místě av Časovém rozsahu nebo v případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy nepřevezme zboží do 7 dnů po marném uplynutí Časového rozsahu, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží na Místo.
 • Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal ihned po doručení. V případě zjištění existence vady zboží nebo v případě, že zásilka není kompletní (nižší počet kusů zboží, resp. chybí objednané zboží, je zástupce prodávajícího povinen umožnit kupujícímu vyhotovit záznam o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí zástupce prodávajícího. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo určené osoby V případě, že kupující odmítne převzít dodané zboží s vadou, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.
 • Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího určený kupujícím.

 

6. Kupní cena

 • Kupní cena za zboží dohodnutá v kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím je uvedena v akceptaci objednávky (dále jen „ kupní cena “). Pokud je kupní cena uvedená v potvrzení doručení objednávky vyšší než cena za identické zboží uvedené v nabídce elektronického obchodu v době odeslání objednávky kupujícím, prodávající doručí kupujícímu elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výši, která se považuje za návrh prodávajícího na uzavření nové kupní smlouvy, který musí kupující výslovně potvrdit e-mailem nebo písemně, aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží přes online platební bránu, převodem na účet prodávajícího, online platební kartou. V případě, že kupující zaplatí formou online Platební brány ThePay , tak se kupní smlouva uzavírá připsáním finančních prostředků na účet prodávajícího, v případě že kupující zaplatí formou bezhotovostního bankovního převodu, tak se kupní smlouva uzavírá připsáním finančních prostředků na účet prodávajícího, v případě že kupující zaplatí formou platby přes platební kartu, tak se kupní smlouva uzavírá připsáním finančních prostředků na účet prodávajícího, v případě.
 • Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při doručení zboží a to způsoby uvedenými v těchto Všeobecných obchodních a reklamačních podmínkách.
 • V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu do momentu dodání zboží na Místo prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu.

 

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

 • Převzetím zboží nebo absolvováním na dohodnutém místě a zaplacením úplné kupní ceny za zboží přechází vlastnické právo ke zboží a na kupujícího. Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele uvedenou v ust . . § 2 písm. a) Zákona čj. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující nebo třetí osoba zmocněná kupujícím převezme zboží od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 

8. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

 • Jde-li o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
 • Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.
 • Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné , pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
 • Jde-li o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.
 • Za vadu zboží nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, v důsledku přirozených změn materiálů ze kterých je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoli poškození Kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 • Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
 • Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, která mu vyplývají z ust . . § 622 Občanského zákoníku (bod 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek) a právech, která mu vyplývají z ust . § 623 Občanského zákoníku (bod 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.
 • Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů ČR a kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího.
 • Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tedy Čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně obeznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust . § 18 odst. 1 písm. 1 zákona č . 250/2007 S . z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si v době před odesláním objednávky přečíst je.
 • Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 • Kupující má právo uplatnit si během záruční doby u prodávajícího odpovědnost za vady zboží zakoupeného u prodávajícího za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající
 • Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v souladu s ust . § 18 odst. 1 písm. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo podle bodů 8.1. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen „Oznámení o uplatnění reklamace") např. ve formě vyplněného formuláře pro uplatnění reklamace, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá Kupující je povinen v Oznámení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží, kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust . § 622 a 633 občanského zákoníku uplatňuje.
 • Reklamační řízení týkající se zboží, které lze doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně všechny následující podmínky:
  • doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu (Reklamační formulář a protokol),
  • doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo určené osobě,
  • V případě, že se jedná o poškození zboží při přepravě (doručování kurýrem) – je nutné provést fotodokumentaci tohoto poškození.
 • Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z bodu 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek ( ust . § 622 občanského zákoníku) a právech, která mu vyplývají z bodu 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek ( ust . § 623 občanského zákoníku). Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
 • Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust . § 622 a ust . § 623 Občanského zákoníku uplatňuje a zároveň je povinen bezodkladně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust . . § 622 a ust . § 623 Občanského zákoníku uplatňuje je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust . § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.
 • Záruka se nevztahuje na vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy prodávajícím upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.
 • Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné bezvadné zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
 • Prodávající neodpovídá za vady zboží:
  • pokud zásilka není kompletní, resp. jde-li o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou bez zbytečného odkladu nesdělil zástupci prodávajícímu v souladu s bodem 5.8 těchto reklamačních a obchodních podmínek, pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznat jen pokud kupující prokáže, že reklamované vady měl zboží již v době jeho převzetí kupujícím,
  • neuplatnil-li kupující své právo, týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,
  • je-li vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,
  • vznikla-li vada zboží používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
  • vznikla-li vada zboží neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
  • vznikla-li vada zboží poškozením zboží nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obecnými zásadami obvyklého používání zboží,
  • vznikla-li vada zboží poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
  • vznikla-li vada zboží poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
  • vznikla-li vada zboží neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
  • pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby
 • Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
  • předáním opraveného zboží,
  • výměnou zboží,
  • vrácením kupní ceny zboží,
  • vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
  • písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
  • odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
 • Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace ao vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.
 • Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, dle druhu zboží. U potravin musí být vyznačeno datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti a lhůta pro uplatnění reklamace je dána tímto datem. Je-li na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.
 • Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy.
 • V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.
 • Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:
  • prodávající zajistí odstranění vady, nebo
  • prodávající vadné zboží vymění.
 • Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující neurčí neprodleně podle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.
 • Pokud se jedná vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.14 . těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:
  • výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
  • v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.
 • Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.
 • Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.
 • Oprávnění kupujícího k uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádá prodávajícího o odstranění vady zboží dle bodu 8.1. těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace bude případné opětovné uplatnění reklamace téže jedinečné vady (ne vady stejného druhu) zamítnuto.
 • Ustanovení Čl. 8 těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust . § 2 písm. a) Zákona
 • Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Odpoví-li prodávající na žádost o nápravu zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů. Příslušným subjektům pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím SANIDA s ro .  je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

9. Odstoupení od kupní smlouvy

 • Nemůže-li prodávající splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím .
 • Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust . § 7 a násl . Zákona čj. 102/2014 Sb . o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku") ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku .
 • Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy počíná běžet v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se
  • zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
  • dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
  • na základě smlouvy zboží dodává opakovaně během vymezeného období, ode dne převzetí prvního dodaného zboží.
 • Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 2. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust . § 7 odst. 1 písm. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku

 • Odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 2. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu kupujícího.

 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Od kupujícího není možné požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust . § 9 odst. 1 písm. 3, ust . § 10 odst. 1 písm. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

 • Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, bylo-li zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty

 • Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívané

 • Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu veškeré platby, které od něj obdržel na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než je mu doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

 • Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, souhlasí-li prodávající, že je bude nést sám nebo nesplnil-li povinnost podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

 • Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

 • Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaké použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

 • V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používáno, poškozeno nebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu:
  • hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust . § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši
  • náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány dle ceníku pro pozáruční servis zboží. Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.
 • V souladu s ust . § 7 odst. 1 písm. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
  • prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
  • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
  • poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,
  • prodej zboží, které má ochrannou známku a tato ochranný známka je poškozena.
 • Ustanovení Čl. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust . § 2 písm. a) Zákona.

 

 10. Závěrečná ustanovení

 • V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

 • Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována ve formě e-mailových zpráv.

 • Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku. 22/2004 Sz . o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb . o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb . ve znění pozdějších předpisů a Zákona č.j. 102/2014 Sb . o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

 • Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

 • Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 • Tyto obchodní a reklamační podmínky nabyly účinnosti dne 1.01.2024

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

[vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy]

podle zákona 102/2014 Sb.

 

Komu:

SANIDA s.r.o., Nad Laborcom 1775/26, 071 01 Michalovce, IČ: 53 641 086, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I Slovensko, Oddíl: Sro, Vložka č.. 51110/V

Tímto oznamuji/oznamujeme*, že odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o prodeji tohoto zboží:
Datum objednání/datum přijetí*:

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů*:

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů*:

 Podpis spotřebitele/spotřebitelů*

(pouze pokud se tento formulář podává v listinné podobě):

 

 * Nehodící se škrtněte

Datum vyplnění odstoupení od smlouvy               ....................................................

Podpis spotřebitele                                                       ....................................................

SANIDA sro, Nad Laborcom 1775/26, 071 01 Michalovce, IČ: 53 641 086, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, Oddíl : Sro 51110/V , Statutární orgán (jednatelé): Milan Holan (v dalším textu jako „prodávající“)

Kontaktní adresa (i pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy): SANIDA sro, Nad Laborcom 1775/26, 071 01 Michalovce, Slovenská republika.

Tel. kontakt:

kontakt@cbd360.sk

Orgán dozoru : Slovenská obchodní inspekce (SOI), Vrátna 3, POBOX A-35, 040 65 Košice 1, odbor výkonu dozoru

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

 Údaje o kupujícím

Jméno a příjmení nebo název společnosti

 

Telefon

 

E-mail

 

čj. účtu ve tvaru IBAN

 

 

Údaje o reklamovaném výrobku

Výrobce (značka)

 

Druh zboží

 

Datum prodeje

 

Číslo faktury /č. dokladu

 

Popis poruchy / závady

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

 

Datum přijetí reklamace

 

Datum vyřízení reklamace

 

Řešení reklamace

Výměna zboží

Vrácení kupní ceny

Neuznaná reklamace

Výměna zboží za

 

 

Vrácení kupní ceny zboží na účet ve tvaru IBAN nebo poštovní poukázkou na adresu:

 

Důvod neuznání reklamace

 Datum                                                                                   Datum           

podpis kupujícího:                                                    podpis prodávajícího:

 

 

 

.....................................                                           ............. .........................